Internet: światłowody oraz WiFi-N

- Najnowsza technologiaObowiązek Informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowychKto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO") Telecentrum Elżbieta Nakiewicz, z siedzibą w Pieńsku przy ul.Hutniczej
14/1, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod nr NIP: 6151454104, RPT: 7997 (dalej również jako
,,ADO").


Jak możesz się z nami skontaktować?

Z ADO można skontaktować się telefonicznie pod nr: +48 516151387 w drodze korespondencji elektronicznej,
(mail: office@telecentrum.com.pl lub pisemnie na adres prowadzonej działalności gospodarczej.
Jaki rodzaj Twoich danych osobowych przetwarzamy?
ADO przetwarza dane wskazane w formularzu umowy, tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres
zameldowania, adres świadczenia usługi, numer PESEL albo nr i serię dowodu osobistego, a w przypadku
cudzoziemca nr paszportu lub karty pobytu oraz dane kontaktowe, takie jak numer telefonu i adres mail.
Nadto, w związku z wymogami ustawy prawo telekomunikacyjne przetwarzamy również Państwa tzw. ,,dane
retencyjne", takie jak:
- dane transmisyjne, które oznaczają dane przetwarzane dla celów przekazywania komunikatów w sieciach
telekomunikacyjnych lub naliczania opłat za usługi telekomunikacyjne, w tym dane lokalizacyjne, które
oznaczają wszelkie dane przetwarzane w sieci telekomunikacyjnej lub w ramach usług telekomunikacyjnych
wskazujące położenie geograficzne urządzenia końcowego użytkownika publicznie dostępnych usług teleko-
munikacyjnych;
- dane o lokalizacji, które oznaczają dane lokalizacyjne wykraczające poza dane niezbędne do transmisji ko-
munikatu lub wystawienia rachunku;
- dane o próbach uzyskania połączenia między zakończeniami sieci, w tym dane o nieudanych próbach połą-
czeń, oznaczających połączenia między telekomunikacyjnymi urządzeniami końcowymi lub zakończeniami
sieci, które zostały zestawione i nie zostały odebrane przez użytkownika końcowego lub nastąpiło przerwa-
nie zestawianych połączeń
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych?


ADO przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

- realizacji świadczeń wynikających z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym dostarczania
usług, wykonania przyłącza oraz instalacji w lokalu, a także usuwania awarii i konserwacji sieci telekomuni-
kacyjnej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy);
- realizacji świadczeń wynikających z umowy o świadczenie usług IT (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie
w celu wykonania umowy);
- wystawianie faktur i przyjmowanie płatności (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – przetwarzanie w celu wykonania
umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego);
- windykacja roszczeń oraz obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
- obsługa reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego);
- gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie danych retencyjnych odpowiednim organom (art. 6 ust. 1 lit.
c RODO w zw. z art. 159 i nast. ustawy prawo telekomunikacyjne);
 realizacja próśb klienta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
- przedstawienia propozycji zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub usług powiąza-
nych z usługami telekomunikacyjnymi (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony in-
teres);
- kontaktu telefonicznego na podany w formularzu numer telefonu w celu marketingu bezpośredniego (pod-
stawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 172 ustawy – prawo telekomunikacyjne – Twoja zgoda);
- przesłania informacji handlowej w zakresie usług telekomunikacyjnych i usług powiązanych na podany
w formularzu adres mail (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy i świad-
czeniu usług drogą elektroniczną - Twoja zgoda);
- prowadzenia spisu abonentów oraz biura numerów, zgodnie z art. 66 i 67 prawa telekomunikacyjnego (pod-
stawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 169 ust. 3 ustawy prawo telekomunikacyjne - Twoja zgo-
da);


Kto może zapoznawać się z Twoimi danymi osobowymi?

Odbiorcami danych osobowych są pracownicy ADO oraz agenci i przedstawiciele handlowi ADO. Nadto na
podstawie odpowiednich umów dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z ADO przy
realizacji świadczeń wynikających z umowy. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych
dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w pkt 4 powyżej.
W przypadku Twojej zgody na umieszczenie danych w spisie abonentów, Twoje dane mogą być przekazywane
również innym abonentom oraz przedsiębiorcom telekomunikacyjnym.
Nadto ADO może przekazać dane odpowiednim organom publicznym uprawnionym do zapoznania się z danymi
retencyjnymi.


Przez jaki czas przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Okres przechowywania danych jest zależny od nośnika, na którym znajdują się te dane oraz ich celu. W związku
z tym:
- dane retencyjne przechowywane są przez okres 12 miesięcy, a następnie usuwane;
- dane znajdujące się na umowie oraz innych nośnikach przechowywane są przez okres jej trwania, okres
umożliwiający dochodzenie roszczeń (3 lata) oraz okres niezbędny do obrony przed roszczeniami kierowany
przeciwko nam (10 lat, z tym że w przypadku wprowadzenia nowelizacji okres ten będzie wynosił 6 lat);
- dane zawarte na fakturach przechowywane są przez okres 5 lat, zgodnie z wymogami przepisów prawa.


W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?
ADO zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu
bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały
odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.
Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?
Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez ADO uprawnione są do domagania się od ADO dostępu
do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione są do cofnięcia
zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzoru jest Generalny Inspektor Ochrony
Danych Osobowych/Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Czy musisz podać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych takich jak
adres mail lub numer telefonu uniemożliwiał będzie kontakt w celu przedstawienia propozycji zawarcia umowy
o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub usług powiązanych.


Informacje dodatkowe
• ADO nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, ani nie prze-
twarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Twoje prawa.
• ADO nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem